Rechtszaak tegen de staat

 

Nederland kent geen democratie meer. Wat moeten we nu nog nu petities en referenda niet meer werken? Onze mogelijkheden zijn opgedroogd. De banken hebben met de bankencrisis laten zien dat zij de regering stevig in de tang heeft, en de bevolking bloedt leeg zonder dat een vertegenwoordiging in de politiek zichtbaar is.

Een beweging is ontstaan die alle groepen die Nederland kent wil samen voegen om verandering te brengen. Je kan niet gewoon een revolutie beginnen. Hoe graag je de boel kort en klein zou willen slaan, zonder een juridische onderbouwing en een goed plan kan je de regering niet zomaar af zetten.

We hebben enkele opties;

  • Protesteren. Ben je bij de laatste demonstraties geweest? Het is tranen met tuiten huilen zo weinig mensen komen er opdagen. Je wordt op een veldje gezet uit het zicht en mag dan brullen wat je wilt. Als je van dat veldje wegloopt wordt je in elkaar gemept. Enige stem in de politiek? Het wordt niet eens genoemd.
  • Petities. Wat was de laatste succesvolle petitie die de tweede kamer haalde? Red de Zorg haalde 700.000 handtekeningen op. Motie werd verworpen. De petitie haalde niets uit.
  • Burger Initiatief. Naast dat Lubach 65.000 van de benodigde 40.000 handtekeningen ophaalde om zich tot farao te laten bekronen is het alleen 6 maal (https://www.trouw.nl/home/burgerinitiatief-strandt-keer-op-keer-in-kamer~abdaf191/)  gelukt om met een Burger Initiatief ook daadwerkelijk meer dan 40.000 handtekeningen te verzamelen en aan alle voorwaarden te voldoen. De st. OnsGeld is het gelukt met een serieus voorstel te komen om de geldschepping door commerciële banken in de kamer te krijgen, maar het is jaren wachten op een uitkomst.
  • Referenda. Na het referendum over de acceptatie van de Europese grondwet is er nog een geweest over de toetreding van Oekraïne tot de EU. Beide zijn genegeerd door de politiek. Ook hier laat de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging zien zich niets aan te trekken van de wil van het volk
  • Een opstand. Proberen met zoveel mogelijk man naar het Binnenhof gaan en de politici eruit knikkeren. Zie jij het al gebeuren? Stel je krijgt 10.000 man zover om het Binnenhof te bestormen. Dan moet je weten dat in de EVRM (Europese Verdrag van de Rechten van de Mens) staat dat bij demonstraties en opstanden jij geen recht op leven meer hebt en je gewoon neergeknald mag worden. Met stokken tegen geweren? Kansloos.
  • Een rechtszaak beginnen tegen de staat? Begint met een advocaat nemen die, wil je kunnen slagen, nogal wat kost. De staat is ook niet de eerste de beste en zal de zaak zo lang mogelijk rekken waarbij je uiteindelijk misschien hoopt bij het hoogste orgaan te komen, het Hooggerechtshof, een organisatie die de staat erkent en dient, om er hoogst waarschijnlijk achter te komen dat je geen gelijk krijgt. Na jaren schrijven en rechtszaken voeren kom je bekaaid thuis. Er is ook geen zaak tegen de staat bij mij bekend die dat Hooggerechtshof heeft gehaald. Wel weet ik van enkele zaken waar mensen argumenteerde dat er geen contract met de staat bestaat tussen haar en haar burgers, dit geheel genegeerd wordt. Geen eerlijke rechtspraak dus. Daarbij is zulk een gang alleen maar beschikbaar voor mensen die genoeg geld hebben, wat weer een mensenrechtenschending is.
Volkstribunalen tegen alle politici wegens mensenrechtenschendingen
Is Koenders een oorlogsmisdadiger als hij aanvallen op Syrië in strijd met Internationaal Recht?

Wat nu? Een groep heeft zich gevormd die een einde wil maken aan de corrupte elite die Nederland in zijn macht heeft. Wat willen zij doen? Zij willen Volkstribunalen beginnen die tegelijkertijd door verschillende groepen georganiseerd worden. Elke groep zal een zaak aanspannen tegen alle politici wegens mensenrechten schendingen in specifieke gevallen. Zij hebben een lijst samengesteld met misdaden begaan door de politiek en de rechtspraak (Zij klagen ook de rechters en alle ambtenaren aan die uitvoering geven aan de wetten). Dit kan interessant worden mits er genoeg mensen daadwerkelijk hieraan gaan meewerken en hun steun aan gaan verlenen.  Hieronder hun verklaring;

WAT IS EEN RECHTSTAAT?

De rechtsstaat verdient die kwalificatie als daarin de internationale verdragen (de mensenrechten) worden gerespecteerd. Zo niet, dan is het een dictatuur en staat de deur open voor (economische) slavernij.

WAT ZIJN MENSENRECHTEN?

Niemand mag een mens zijn of haar mensenrechten ontzeggen, want deze zijn onvervreemdbaar en vormen de basis van een vrije samenleving.

WAAROM DEZE ACTIE?

In de huidige (wan)orde schenden politiek en de rechtelijke macht systematisch onze mensenrechten en worden er nauwelijks acties genomen om dit te vermijden, laat staan uit te bannen.

Wetten zijn aangenomen die de mensenrechten niet eerbiedigen. De politiek ondersteunt deze en het rechtssysteem voert ze uit.

WIE WORDEN AANGEKLAAGD?

Wij zouden  alle leden van het kabinet, de Eerste en Tweede Kamer, alle rechters, politiebestuurders en alle hoge ambtenaren willen dagvaarden, vanwege het niet eerbiedigen van de mensenrechten c.q. het ruimte bieden aan schending van mensenrechten.

Omdat dit echter een onmogelijke taak is, zullen wij ons alleen beperken tot de politici en de besturen van de rechtbanken.

HOE GAAN WE DIT DOEN?

Omdat het vergrijp waarvoor we dagvaarden vrij abstract is,  gaan we per zaak bezien hoe we de dagvaarding indienen. Hierbij wordt onder meer gekeken of de gedaagden de mensenrechten geacht worden te kennen, of zij zich ervan bewust zijn dat de mensenrechten in bijna alle wetten worden genegeerd en zelfs geschonden, of zij verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het negeren c.q. schenden van de mensenrechten en het aanzetten hiertoe en eventueel hiervoor veroordeeld kunnen worden. Er zal worden vastgesteld in hoeverre de gedaagden de mensenrechten niet hebben gewaarborgd en of zij – afhankelijk van het Volkstribunaal vonnis – per direct hun functie dienen te verlaten dan wel gearresteerd moeten worden.

WAT GEBEURT ER NA HET VONNIS?

Uitgaande dat de Volkstribunalen tot veroordeling komen van de gedaagden zal de politie benaderd worden om de arrestaties uit te voeren, eventueel in samenwerking met een Burger Bescherming. (De politie is geen politie meer omdat de staat als rechtstaat niet meer bestaat dus de agenten worden als mens benaderd). Als de gevraagde agenten niet willen meewerken zal hen gevraagd worden niet tussenbeide te komen omdat zij zich dan schuldig maken aan mensenrechtenschending, doen wij het zonder hen.

Uitgaande dat de Volkstribunalen tot veroordeling komen van de gedaagden en dat blijkt dat de staat geen rechtstaat is (Op het moment dat aantoonbaar de staat mensenrechten schendt is het geen rechtstaat meer) zal na het vonnis door het Volkstribunaal een tijdelijk bestuur aangesteld worden die alle wet en regelgeving aan de mensenrechten zal toetsen. We zullen samen de leugens die ons met de paplepel zijn ingegeven moeten gaan onderzoeken en corrigeren. Er zijn inmiddels vele oplossingen voor de falende systemen en deze zullen voorgesteld worden.

WAAROM VOLKSTRIBUNALEN?

Wij voelen de noodzaak tot deze rigoureuze aanpak omdat er geen aanwijzingen zijn dat zowel het politiek stelsel als het rechtssysteem nog een aantoonbaar zelfreinigend vermogen hebben en in hun handelen aantonen, dat zij het volk vertegenwoordigen. Het is een elitair kaste systeem geworden.

Met deze tribunalen die zich baseren op de mensenrechten wordt de nationale wetgeving aan de kaak gesteld. De nationale wetgeving mag nooit de mensenrechten schenden, dus staan de volkstribunalen boven de nationale wetgeving of zelfs het Hooggerechtshof. (In art 94 van de grondwet staat dat de nationale wetgeving ondergeschikt is aan internationale volkenrechtelijke organisaties welke de mensenrechten erkennen. **)

Uitspraken van volkstribunalen zijn bindend maar moeten door mensen uitgevoerd worden. Zolang er onder het volk geen bewustzijn is dat eenieder voor zijn eigen rechten moet gaan staan zal er geen recht zijn. Daarvoor is dit initiatief.

WIE DOEN MEE

Dit initiatief wordt gesteund door 6o Facebook groepen en vele andere initiatieven, personen en organisaties. Wij hopen zsm de complete lijstje hierbij te kunnen zetten. Je kan je aanmelden via People’s State of Burgerlijke Ongehoorzaamheid op Facebook.

HOE ZET IK EEN VOLKSTRIBUNAAL OP?

Voor meer informatie over hoe een Volkstribunaal op te zetten kan je gaan naar de website www.volkstribunaal.net. Bekijk de filmpjes en lees de artikelen. We gaan niet op een heksenjacht! Weet dat de gedaagden ook mensenrechten hebben.

HOEVEEL VOLKSTRIBUNALEN?

De bedoeling is dat er verschillende Volkstribunalen worden opgezet die elk een aanklacht behandelen. Allen zullen worden begeleid door de mensen achter de website www.volkstribunaal.net . Elk van de groepen krijgt een subdomein van het volkstribunaal.

Het is uiterst belangrijk dat de mensenrechten van allen gerespecteerd worden. Elke groep zal door loting een 25 man sterke jury moeten aanstellen. Deze jury moet een doorsnede van het Nederlandse volk zijn. Jury leden bieden zich vrijwillig aan.

Het vonnis komt na een unanieme uitspraak als zijnde schuldig en de strafmaat wordt samen bepaald. Dit vonnis is bindend en verjaart niet.

Burger Bescherming - Omdat de staat ons niet meer beschermd - Burgerlijke Ongehoorzaamheid

DE ZAKEN

De volgende zaken zullen voorkomen;

1) Belasting
(is diefstal)

2) Het doelbewust willen vernietigen van de Nederlandse cultuur

3) Het destabiliseren van onze maatschappij door de import van een religie (de Islam) die strijdig is met de mensenrechten en onze grondwet

4) Negeren de wil van het volk betreft EU door het negeren van twee referenda, de ene over de Europese grondwet en de ander over de toetreding van Oekraïne
(Elke burger is soeverein en haar stem dient gerespecteerd te worden)

5) Langzaam weggeven van de soevereiniteit van Nederland zonder volk erin te kennen
(Elk mens is soeverein en hoort hierin gekend te worden)

6) Geldschepping is alleen toegestaan door staat. Dat banken giraal geld scheppen uit het niets en een huizen zeepbel hebben gecreëerd heeft de economie enorme schade toegebracht.
(Diefstal)

7) Mede verantwoordelijk voor vernietiging van Afghanistan, Irak, Libië en Syrië
(Diefstal, vernietiging bezit, schenden soevereiniteit )

8) Mede verantwoordelijk voor meer dan miljoen doden in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië
(Moord)

9) Afdwingen vaccinaties die vele honderden doden en vele duizenden ernstig gewonde mensen hebben veroorzaakt
(schending zelfbeschikkingsrecht, moord, mishandeling)

10) Beschermen Farmaceutische Industrie ten koste van Natuurlijke Geneeskunde
(Zelfbeschikkingsrecht)

11) CJIB gebruiken voor verkapte belastinginning
(Diefstal)

12) Bevolking steeds afhankelijker maken van de staat
(Afbreuk van de soevereiniteit van het volk)

13) Het produceren van nep nieuws
(Misleiding en bedrog voor eigen belang)

14) Beschermen en gebruiken van media die een niet aflatende stroom ‘nep nieuws’ produceert die aanzetten tot verdelen van de bevolking en het schenden van onze mensenrechten
(Misleiding, schending soevereiniteit)

15) Het frustreren van MH17 onderzoek en potentiële dader veto recht geven in onderzoek
(Schenden recht op eerlijke rechtspraak)

16) Nederland in gevaar brengen door conflict te verergeren met Rusland op basis van leugens wat zelfs voor eigen wetten (Art.100 wetboek strafrecht) strafbaar is.
(Schending broederschap, uitlokken geweld, reputatie schending)

17) Het produceren van zoveel wetten dat het ONMOGELIJK is GEEN strafbare feiten te plegen
(diefstal, slavernij, vrijheidsberoving, dwingen tot religie*)

18) Het hersenspoelen van de jeugd met leugens en bedrog op de lagere en middelbare scholen
(Misleiding, Nog uit te werken door groep)

19) Het beschermen van pedofielen in politiek en maatschappij door verleggen van de ‘prioriteit’
(Indirecte mishandeling, moord, traumatiseren van de bevolking)

20) Het plegen van diefstal van de Nederlandse burger bij het invoeren van de Euro, met een waarde vermindering van 13% ten opzichte van de GULDEN
(Diefstal)

21) Het onthouden van Basisbehoeften aan de sociaal zwakkeren, dit met ingang van 1 juli 2014 dus betreffende voedsel, kleding en woonruimte
(Breuk sociale contract, misleiding, diefstal en bedrog)

22) Het invoeren van dwangarbeid ( slavernij ) per 1 januari 2015. Dit door mensen die mede door de schuld van deze regering in deze positie terechtgekomen zijn, te verplichten werkzaamheden te verrichten, op basis van dwang met sancties als strafkorting op hun WWB uitkering.
(Slavernij)

23) Door de jaren van wanbeleid en zonder toestemming van de Nederlandse bevolking de staatsschuld laten oplopen in 14 jaar tijd met meer dan € 250 miljard tot een totaalbedrag van ca. € 474 miljard en we moeten nog garant staan voor € 620 ESM. (Wanbeleid, diefstal, (schulden) slavernij, schending soevereiniteit)

24) Verdrag van Lissabon is de verkoop van het volk aan een privé instelling
(schending soevereiniteit)

25) Koningshuis
(schending gelijkheidsbeginsel)

26) Het onttrekken van 30 miljard gulden aan de pensioenfondsen.
(Diefstal)

——————-x——————-

Dwingen tot religie*

De rechtstaat baseert zich op regels die het wetten noemt. Het zijn echter geen wetten omdat wetten, zoals natuurwetten, onveranderlijk zijn. Het zijn regels waar men in geloofd. Geloven is religieus en niemand kan geloof aan een ander opdringen, ook de staat niet. (‘Het meest gevaarlijke bijgeloof’ van Larken Rose.)

Artikel 94**

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

——————-x——————-

PS Alles staat ter discussie. Dit is nog niet compleet.

Elke aanklacht is voor een aparte groep en een apart volkstribunaal.

People State op Facebook

Burgerlijke Ongehoorzaamheid op Facebook

Alles wat de media beweert kan je 180 omdraaien - Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Je kan zelf een Volkstribunaal opzetten. Kijk daarvoor op de website van het Volkstribunaal. Op verschillende Facebook pagina’s waaronder de pagina van Burgerlijke Ongehoorzaamheid kunnen mensen groepen vormen om deze op te zetten. Meld je aan, deel deze artikelen en berichten. Help Nederland te bevrijden van een mondiale elite die onze politiek heeft gegijzeld.

Alle politici liegen over Rusland en willen dus een conflict - Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Het blijft de taak van degene die weten om hun kennis te delen. Daarom ontstaan er zoveel websites met informatie over de misstanden en misvattingen. Ik klaag de staat en de media aan voor het in gevaar brengen van het land en haar bevolking door het verspreiden van leugens over de situatie in Oekraïne en Syrië.

Artikel 100
Met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:

1 – hij die, in geval van een oorlog waarin Nederland niet betrokken is, opzettelijk enige handeling verricht waardoor het gevaar ontstaat dat de staat in een oorlog wordt betrokken, of enig van regeringswege gegeven en bekendgemaakt bijzonder voorschrift tot handhaving van het niet deelnemen aan de oorlog opzettelijk overtreedt;
2 – hij die, in tijd van oorlog, enig voorschrift van regeringswege in het belang van de veiligheid van de staat gegeven en bekendgemaakt, opzettelijk overtreedt.

ShanTVision Webdesign - SEO - Video
Contact

Steun Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Laat mij je website maken en je SEO doen!
Contact